วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เปลี่ยนใหม่แล้วนะ รู้กันหรือยัง ?


         สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีการปรับเปลี่ยน “วิสัยทัศน์ พันธกิจ Brand 
และค่านิยมองค์กร” เป็นดังนี้

วิสัยทัศน์  :
สร้างคนรุ่นใหม่ของประเทศให้มีจิตอาสาและคุณธรรม เป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยในทุกพื้นที่

พันธกิจ :
1. สร้างจิตอาสาในเยาวชนไทย
2. เสริมสร้างความรู้และทักษะของเยาวชนจิตอาสาให้เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่พึ่งพาได้ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส
3. เร่งดำเนินการตามนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย โดยขยายความร่วมมือกับเครือข่ายและใช้กระบวนการที่เป็นนวัตกรรม

Brand :
สร้างเยาวชนจิตอาสาปฐมพยาบาล ในทุกจังหวัด

ค่านิยมองค์กร :
มุ่งมั่นสร้างเยาวชนที่ดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี