วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เปิดโลกทัศน์สู่สากล รุ่นที่ 2

         สภากาชาดไทย เปิดโลกทัศน์ให้เยาวชนจิตอาสาที่มีความพร้อมด้านทักษะภาษา อังกฤษเข้าร่วมโครงการ World Red Cross : World Vision รุ่นที่ 2 ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2559 โดยนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีอาสายุวกาชาดเข้าร่วมจำนวน 27 คน ณ ห้องจุมกฎ 1 ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

         สำหรับกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการให้ความรู้ด้านองค์กรกาชาด การใช้เครื่องหมายกาชาด และหลักการกาชาด จากนั้น ภาคบ่ายจะพาน้องๆ ออกไปศึกษาดูงานที่สำนักงานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง สามารถส่งต่อความรู้เรื่องกาชาดและปลูกฝังจิตอาสาไปยังเยาวชนกลุ่มอื่นๆ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษาและชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ของสภากาชาดไทยอีกด้วย
#อาสายุวกาชาด #RCY #REDCROSSไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น