วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

^^คุณลักษณะของอาสายุวกาชาด^^


^^คุณลักษณะของอาสายุวกาชาด^^

- มีความศรัทธา มีความสนใจ ใฝ่หาความรู้ในภารกิจของสภากาชาดไทย

- ศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจในหลักการกาชาดและวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด

- ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาดโดยเข้ารับการอบรมอาสายุวกาชาด หรือร่วมกิจกรรมอื่นๆ

- นำความถนัด ความสนใจ ความชำนาญของตน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมอาสาสมัครบริการชุมชน

- หมั่นฝึกฝน และพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะต่างๆ ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด และฝึกฝนให้กับสมาชิกรุ่นน้อง อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป เช่น ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล ความรู้ด้านนันทนาการ ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมค่ายประเภทต่างๆ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

- มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความขยันขันแข็งและทำอย่างจริงจัง

- สามารถจัดสรรเวลาที่จะทำงานอาสาสมัคร โดยไม่เกิดปัญหากับครอบครัวและปัญหาการเรียน

- ยอมรับข้อจำกัดที่อาจไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานอาสาสมัคร และมีความอดทนต่อความยากลำบากที่อาจจะเกิดขึ้น

- แต่งกายสุภาพเรียบร้อย กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีน้ำใจเอื้ออารีต่อผู้อื่นเสมอ

- ปฏิบัติตามระเบียบของชมรมอาสายุวกาชาด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 252 5002 - 3 กด 1
‪#‎อาสายุวกาชาด‬ ‪#‎RCY‬ ‪#‎Volunteer‬ ‪#‎Strong‬ ‪#‎Leadership‬

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น