วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เปิดรับอาสาสมัคร ทำหน้าที่บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจฯ

 


สำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
📣เปิดรับอาสาสมัคร ทำหน้าที่บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประชาชนที่กักตัวที่บ้าน และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

🏥 วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัยชั้น 1 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
📲สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อาสาสมัคร บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจฯ
⏰สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.ของทุกวันได้ที่ https://bit.ly/3m116wJ

ทั้งนี้ หากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นการจำกัดสิทธิ์ของอาสาสมัครท่านอื่นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเกิดผลกระทบต่อองค์กรและผู้รอรับการช่วยเหลือ
‼️โปรดมาปฏิบัติงานในวันที่ท่านได้ลงทะเบียนและขอความกรุณาไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันที่ปฏิบัติงาน

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเมธิณี จงศรี โทรศัพท์ 084 904 1278
คุณธนธีร์ธาญ สุภาพรเหมินทร์ 081 819 7408
ทางสภากาชาดไทยขอขอบคุณ ทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน