วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญประกวดคลิปวีดีโอชิงรางวัล
        สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนอาสายุวกาชาดสังกัดชมรมอาสา  ยุวกาชาดทั่วประเทศ ส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดีโอ หัวข้อ “อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้”เปิด รับสมัครพร้อมส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม 2558 ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2252-5002– 3 กด 1 
        ปัจจุบันระบบสารสนเทศมีอิทธิพลต่อความเป็นมนุษย์อย่างมาก "คลิปวีดีโอ" จึงเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุค สมัยนี้เช่นกัน เพราะกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย สำนักงานยุวกาชาดจึงได้นำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาสู่เยาวชนตามนโยบายของสภากาชาดไทย โดยการจัด โครงการประกวดสร้างสรรค์คลิปวีดีโอ “อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้” ขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์การประกวดฯ ดังนี้
  
      หลักเกณฑ์การประกวดฯ

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด อาสายุวกาชาดสังกัดชมรมอาสายุวกาชาดทั่วประเทศ

รางวัลการประกวด
รางวัลที่ 1 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน         10,000 บาท
รางวัลที่ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน          8,000   บาท
รางวัลที่ 3 เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน          6,000   บาทกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
    ด้านผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1.ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ต้องเป็นอาสายุวกาชาด
2.ผู้ส่งผลงานให้ส่งเป็นทีม ทีมละ 5 คน และที่ปรึกษาชมรมฯ 1 คน รวมเป็น 6 คน


   ด้านเนื้อหาที่นำเสนอ
1.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาที่สื่อถึง “อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้”
2.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมี ชื่อและโก้ ของสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย อยู่ในคลิปการนำเสนอด้วย


   ด้านเทคนิคการจัดทำ
1.เป็นคลิปที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล กล้องวีดีโอ หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งมีความละเอียดของไฟล์ 5 ล้านพิกเซลขึ้นไป โดยมีการถ่ายทำในพื้นที่ที่อาสายุวกาชาดพำนักเป็นหลัก
2.ความยาวของคลิป ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที และไม่เกิน 3 นาที แนบไฟล์วีดีโอต้นฉบับบันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD (ไฟล์ต้องเป็น MPG, MP4, FLV, AVI หรือ MOV)
3.ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ และไม่จำกัดเทคนิคการผลิตและการตัดต่อ


    ด้านการตัดสิน
1.การตัดสินพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินที่แต่งตั้งจากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เท่านั้น
2.คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสินโดยยึดแนวปฏิบัติที่เป็น มาตรฐานสากลและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด โดยจะฟ้องร้องมิได้
3.คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดคลิปวีดีโอ ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด


    ด้านอื่นๆ
1.คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายทำโดยผู้ส่งวีดีโอเข้าร่วมประกวดเท่า นั้น และเป็นวีดีโอที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน
2.คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกคลิปวีดีโอต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เท่านั้น โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดและสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในงานผลิตคลิปวีดีโอดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นคลิปวีดีโอ ที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม และสามารถนำคลิปวีดีโอไปใช้ในภารกิจของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า โดยผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18 ในการแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งานและมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอา งานของตนไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป
3.ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น ทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือรับรางวัล รวมทั้งผู้จัดการประกวดอาจเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนผู้ส่งวีดีโอ เข้าร่วมประกวดเท่านั้น และเป็นวีดีโอที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อนการเข้าร่วมและส่งผลงานเข้าประกวด
1.เปิดรับใบสมัคร พร้อมส่งผลงานถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 สามารถส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2.การตัดสินคลิปวีดีโอเข้าประกวด วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
3.ประกาศผลการตัดสินการประกวดวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ทาง http://thairedcrossyouth.blogspot.com/ และ Facebook : อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย ผู้ที่ได้รับรางวัลติดต่อกลับภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2558
4.ผู้ชนะการประกวดรับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รับรางวัล 25 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย


หลักเกณฑ์การให้คะแนน
1.เนื้อหาในภาพรวม / ความเหมาะสมของเนื้อหา การเรียบเรียงเรื่องราว ตลอดจนการถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เกิดความเข้าใจปฏิบัติตามได้ง่าย และสามารถเป็นต้นแบบของอาสายุวกาชาด มีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้  30  คะแนน
2.ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิด / ความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นที่ช่วยให้น่าติดตามเกิดความประทับใจ และเกิดการจดจำ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร(สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย)  50  คะแนน
3.คุณภาพการผลิต / คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน 10  คะแนน
4.ความเหมาะสมในการนำคลิปไปเผยแพร่หรือต่อยอดได้ 10  คะแนนดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.4shared.com/office/CH1JKR5Jba/3_online.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น