วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ปาฐกถา...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปาฐกถา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีเปิดการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ ๑๑

        เนื่องในการชุมนุมกาชาด ครั้งนี้ ขอให้ข้อคิดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการอาสาสมัครและกิจการของสภากาชาดไทย การชุมนุมกาชาดครั้งนี้ ก็ถือว่าเป็นงานสำคัญของสภากาชาดไทย ภายใต้แนวคิด “สภากาชาดไทย : การพัฒนาระบบอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนจิตอาสา
ในสังคมไทย” ในปี ๒๕๕๘ นี้ถือว่าเป็น “ปีแห่งอาสาสมัครสภากาชาดไทย” จึงเป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลาย จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะได้นำประสบการณ์ในการทำงานมาแลกเปลี่ยนกัน
ทั้งยังได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายอาสาสมัครของสภากาชาดไทย และแผนแม่บท
การพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร ที่จะทำให้การประสานงานและการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครเป็นไปอย่างสอดคล้อง กัน มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และประชาชน
เนื่องในวันนี้เป็นวันชุมนุมกาชาด มีเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ อาสาสมัคร ผู้บริหารสภากาชาดไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องมาชุมนุมพร้อมหน้ากัน ทุกท่านมาร่วมแสดงพลัง
ด้วยความเข้มแข็งและมีจิตใจที่มุ่งมั่น ในการดำเนินงานตามหลักการกาชาดสากล ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม คือ การช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาความทุกข์ทรมาน การคุ้มครองชีวิตและสุขภาพอนามัยของเพื่อนมนุษย์ โดยปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเต็มใจ และมีเมตตาการุณ หลักการกาชาดสากลอีกประการหนึ่ง คือ การเป็นองค์กรอาสาสมัคร พวกเราทุกคนจึงควรต้องช่วยพัฒนาให้สภากาชาดไทยเป็นองค์กรอาสาสมัครที่แท้ จริง ที่มีอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ มาช่วยกันดำเนินการตามภารกิจ และเสริมสร้างจิตอาสาในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านทั้งหลายที่เป็นเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ถือว่าเป็นอาสาสมัคร
ในท้องถิ่น ช่วยดูแลกิจการงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย ด้วยความเสียสละ ความภาคภูมิใจ ที่ได้อาสาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และช่วยพัฒนางานอาสาสมัครของสภากาชาดไทย
องค์กรกาชาดและสภากาชาดไทย กำเนิดขึ้นด้วยพลังจิตอาสาอย่างแท้จริง องค์กรกาชาดระหว่างประเทศเกิดจากการที่มีอาสาสมัครช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในการ สู้รบระหว่างกองทัพออสเตรียกับฝรั่งเศส และต่อมาก็มีการก่อตั้งสภากาชาดไทย อันสืบเนื่องจากจากเหตุการณ์สู้รบระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กรณีพิพาทเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิต และได้รับทุกข์ทรมาน
จึงได้มีการระดมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน ถือกำเนิดเป็นสภาอุณาโลมแดงแห่งสยาม เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๓๖ และถือเป็นจุดเริ่มต้นของสภากาชาดไทย ในพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดสยาม พุทธศักราช ๒๔๖๑ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราขึ้นเพื่อวางระเบียบการทำงานของสภากาชาดไทย มาตราหนึ่งกำหนดว่า “สภากาชาดไทยมีไว้ด้วยความมุ่งหมายจะกระทำกิจในทางเมตตาการุณ”
ในปี ๒๕๐๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย สมัยปัจจุบันมีพระราชดำริตั้งเหล่ากาชาดจังหวัด ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ได้มีแผนจัดตั้งแต่ยังไม่ได้ทำการอย่างจริงจัง รัฐบาลในขณะนั้นรับสนองพระราชดำริจัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดอย่างเป็นทางการ ในทุกจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๐๔ รวม ๖๙ จังหวัด สภากาชาดไทยจึงกำหนดวันที่ ๒๗ มกราคม ของทุกปีเป็นวันก่อกำเนิดเหล่ากาชาดจังหวัด ต่อมาได้จัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอเป็นกำลัง ช่วยเหลือเหล่ากาชาดจังหวัด โดยความร่วมมือของผู้มีจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาค เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ มีบทบาทสนับสนุนภารกิจหลัก
๔ ด้าน และหลักการกาชาด ๗ ประการ เกิดหัวใจจิตอาสา ก่อเกิดสิ่งที่มีคุณค่าทางชีวิต
ในยุคปัจจุบันสมัยที่ประเทศไทยพัฒนาสังคมเศรษฐกิจอย่างรวดรวดเร็ว คนที่เห็นความสำคัญ
ของสิ่งที่มีค่าทางการเงิน เป็นหลัก
จากจุดกำเนิดดังกล่าว เห็นได้ว่าสภากาชาดไทยนั้น เกิดขึ้นจากหัวใจของผู้มีจิตอาสา
มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม อย่างไม่หวังผลตอบแทน ด้วยใจสมัคร มุ่งมั่น และเต็มใจ ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทำให้สภากาชาดไทย รวมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดมีลักษณะพิเศษต่างจากหน่วยงานอื่น
ในช่วงเวลา ๑๒๒ ปี นับจากปีที่ก่อตั้งสภากาชาดไทย ประเทศไทยเจริญพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ปัจจุบันมีความท้าทายหลายประการในสังคมไทย เช่น การเข้าสู่สังคมสูงวัยที่จะมีผู้สูงวัยจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือและ การสงเคราะห์ หรือการที่สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่เน้นความก้าวหน้าทางด้านวัตถุ ในขณะที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ครั้งหนึ่งๆ
มีผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือจำนวนมาก ในสภาพดังกล่าวนี้ สังคมเราก็จะอยู่โดยดูแต่
สิ่งที่มีคุณค่าทางการเงินอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีสิ่งที่มีคุณค่าทางชีวิต ได้แก่
หัวใจจิตอาสา และ สิ่งที่มีคุณค่าทางสังคมที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ความเอื้ออาทร ความมีเยื่อใยในสังคม ให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังต้องมี สิ่งที่มีคุณค่าทางชีวิตและสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ อาสาสมัครประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเอื้ออาทร มีเยื่อใย มีจิตอาสาและ
มีจิตวิญญาณแบบอาสาสมัคร สภากาชาดไทยควรต้องสร้างสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคมและสิ่งที่มีคุณค่าทางชีวิต ให้เพิ่มพูนอย่างยั่งยืน สิ่งเหล่านี้จะนำพาประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้าและประชาชน
จะพ้นทุกข์และมีสุขได้
สภากาชาดไทยจึงมีนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่กำหนดให้อาสาสมัครมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ ด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย ด้านบรรเทาทุกข์ ด้านบริการโลหิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทยให้บรรลุผล
เพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล และเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสและต้องช่วยให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังได้กำหนดแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัครไว้ชัดเจน มีเป้าหมาย ๖ ประการ ได้แก่
1. สร้างระบบอาสาสมัครแบบบูรณาการ
2. ปลูกฝังจิตสาธารณะ และการสร้างอาสาสมัครที่มีคุณภาพ
3. ดูแลอาสาสมัครให้มีประสบการณ์การทำงานที่ดี
4. พัฒนาสภากาชาดไทยเป็นองค์กรจิตอาสาที่เข้มแข็งและยั่งยืน
5. เสริมสร้างสภากาชาดไทยให้เป็นองค์กรอาสาสมัครชั้นนำที่สังคมเชื่อมั่น
6. เชื่อมโยงระบบอาสาสมัครสภากาชาดไทยให้เป็นเครือข่ายระดับชาติ
เพื่อปลุกระดมจิตอาสาในสังคมไทย
การดำเนินงานทุกภารกิจของสภากาชาดไทยนั้น สามารถให้อาสาสมัครมีส่วนร่วมได้ จะมากหรือน้อย ก็ขึ้นกับภารกิจจะเป็นประโยชน์ ในแง่การมีคนจำนวนมากขึ้นมาช่วยงานของสภากาชาดไทยแล้ว ยังสามารถระดมความรู้ความสามารถ และทักษะต่างๆ ที่บุคลากรของเรายังมีไม่เพียงพอมาช่วยในกิจการของสภากาชาดไทย อีกทั้งเป็นการแสดงความเป็นตัวตนขององค์กรอาสาสมัคร ซึ่งเป็นแก่นของความเป็นกาชาดด้วย
ดังนั้น ในการพัฒนาระบบอาสาสมัคร จึงควรมีนวัตกรรมใหม่ๆ และคิดต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น การมีระบบอาสาสมัครสำหรับทุกวัย ได้แก่ เยาวชน วัยทำงาน วัยเกษียณ
การระดมผู้มีจิตอาสาในพื้นที่ให้มาร่วมงาน ในฐานะอาสาสมัครสภากาชาดไทย หรืออาสาช่วยทำงานเฉพาะกิจ หรืออาสาเป็นบุคลากรประจำที่ไม่รับค่าตอบแทน นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอยังสามารถชักชวนเครือข่ายอาสาสมัครของ หน่วยงานอื่นมาร่วมงาน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดวางแผนพัฒนาระบบอาสาสมัครในพื้นที่ มีหน่วยงานส่วนกลางของสภากาชาดไทยสนับสนุนช่วยเหลือในการดำเนินงาน เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านนี้ของเหล่ากาชาดจังหวัดอย่างเต็มที่และต่อ เนื่อง ขอให้ทุกคนในสภากาชาดไทย รวมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอช่วยกันนำนโยบายอาสาสมัครของสภา กาชาดไทย และแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัคร
ไปปฏิบัติให้เกิดผล เพื่อให้สภากาชาดไทยเป็นองค์กรอาสาสมัครที่แท้จริง ตลอดจนช่วยกันปลูกฝังค่านิยมการมีจิตอาสา จิตสาธารณะให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดสังคมจิตอาสาที่คนในสังคมมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยินดีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก และเต็มใจร่วมทำการใดๆ
เพื่อประโยชน์ของสังคม และประเทศชาติโดยไม่คาดหวังว่าจะได้สิ่งใดตอบแทน
ในท้ายที่สุดนี้ ขอฝากไว้ว่า
 
“การเป็นอาสาสมัครอาจจะเหนื่อยยาก
แต่ใจเป็นสุข เพราะเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์”


ขอขอบคุณทุกท่าน


2 ความคิดเห็น:

 1. ใช้สำหรับเงินกู้ของคุณวันนี้ออนไลน์โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของการใด ๆ และได้รับการ
    เงินกู้ของคุณในอัตรา 3%
  ติดต่อเราวันนี้ที่
  raphealjefferyfinance@gmail.com
  กรอกแบบฟอร์มการสมัครขอสินเชื่อ

  ชื่อ:
  ประเทศ:
  สถานะ:
  หมายเลขโทรศัพท์:
  อายุ:
  อาชีพ:
  จำนวนเงินกู้ที่จำเป็น:
  ระยะเวลา:
  เว็บไซต์: raphealjefferyfinance@gmail.com

  ผบ.: นาย Rapheal

  ตอบลบ
 2. Hello Everybody,
  My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of S$250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of S$250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.

  BORROWERS APPLICATION DETAILS


  1. Name Of Applicant in Full:……..
  2. Telephone Numbers:……….
  3. Address and Location:…….
  4. Amount in request………..
  5. Repayment Period:………..
  6. Purpose Of Loan………….
  7. country…………………
  8. phone…………………..
  9. occupation………………
  10.age/sex…………………
  11.Monthly Income…………..
  12.Email……………..

  Regards.
  Managements
  Email Kindly Contact: urgentloan22@gmail.com

  ตอบลบ