วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประชุมยกร่าง ข้อบังคับสภากาชาดไทย

       วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมยกร่าง ข้อบังคับสภากาชาดไทย หมวดที่ 9 ว่าด้วยยุวกาชาด โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพฯ ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมในการประชุมฯ ครั้งนี้ ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น