วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ประกาศผลการคัดเลือกประกวดความเรียง
My Story :Voluntary Service

รางวัลชนะเลิศ
    นางสาวจุรีพร ดาวแก้ว โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
    นางสาวรัฐธิปัตย์ มะเสนา โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
    นางสาวพิชญดา อึ้งพยัคฆ์เดช โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น