วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ยุวกาชาดคติทรรศน์
        ยุวกาชาด  ดี  เก่ง  รอบรู้  สุขภาพดี และพึ่งพาได้

วิสัยทัศน์
        เป็นผู้นำในการพัฒนาเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบรวมทั้งเยาวชนกลุ่มพิเศษให้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาดเพื่อให้เป็นคนที่มีคุณภาพและคุณธรรมช่วยสร้างสรรค์สังคมในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
        ปลูกฝังและเผยแพร่ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด   ในด้านมนุษยธรรม  การดูแลสุขภาพอนามัย การบริการอาสาสมัครและการส่งเสริมการมีสัมพันธภาพที่ดี               มีศรัทธาต่อกาชาดและเข้าร่วมกิจกรรมกาชาดได้อย่างต่อเนื่อง

Brand   
        อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้

วัตถุประสงค์
         สำนักงานยุวกาชาดดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ยุวกาชาดซึ่งระบุไว้ในข้อบังคับสภากาชาดไทยว่าด้วยยุวกาชาด  เพื่อฝึกอบรมให้เยาวชนชายและหญิง
1.       มีอุดมคติในศานติสุขมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
2.       มีความรู้ ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและผู้อื่นตลอดจนการพัฒนาตนเอง   ทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรมและธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
3.       มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
4.       บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ
5.       มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.       มีสัมพันธภาพและมิตรภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป

 จุดมุ่งหมาย
          ด้วยความที่สภากาชาดไทย เป็นสมาชิกของสหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ การดำเนินกิจการด้านยุวกาชาดจึงยึดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามแนวทางของสหพันธ์สภากาชาดฯ   ซึ่งถือปฎิบัติเหมือนกันทุกประเทศ 4 ข้อ คือ เพื่อฝึกอบรมให้สมาชิก
          - มีอุดมคติในศานติสุข (Education for Peace)
          มีความรู้ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเอง และของผู้อื่น (Good Health)
          - รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (Good Service)
          มีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลทั่วไป (International Friendship)

กลุ่มเป้าหมาย
          อาสายุวกาชาด คือ เยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี  ทั้งที่อยู่ในและนอกระบบโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกาชาด - ยุวกาชาด สามารถสมัครเป็นอาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาหรือสังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น