วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

คู่มือการอบรม
หลักสูตรคู่มือการอบรมฯ ต่างๆ (ดาวน์โหลด)

 - คู่มือการจัดกิจกรรมยุวกาชาด 
เรื่องการเรียนรู้กฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อเยาวชน (IHL)
http://www.4shared.com/rar/4YDwTbogce/_216_p.html 


 - แผนการจัดกิจกรรม เรื่อง อาสาหน้าใส ร่วมใจลดโลกร้อน
http://www.4shared.com/rar/eHkHPSa1ce/_online.html 
 - คู่มือวิทยากรยุวกาชาด สำหรับการอบรมอาสายุวกาชาด
"หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด"
 http://www.4shared.com/rar/TTC9hXN8ba/_online.html
- คู่มือวิทยากรยุวกาชาด
เรื่อง การกาชาดและกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (RC & IHL) 
http://www.4shared.com/rar/pmK6Xghxce/_online.html 


  

- คู่มือการอบรมวิทยากรยุวกาชาด
http://www.4shared.com/rar/mhiAt7UFba/_131_p.html  - คู่มือปฐมพยาบาล (First Aid Manual)
 http://www.4shared.com/rar/NJOqrJmFce/_online.html


- คู่มืออบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การวางแผนกิจกรรม ของชมรมอาสายุวกาชาด
http://www.4shared.com/rar/MaR5RZMLce/_online.html

- คู่มือการอบรมอาสายุวกาชาด
เรื่อง การกาชาดและกฏหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ (RC & IHL)
 http://www.4shared.com/rar/BvY_zvibce/_online.html


- คู่มืออบรม อาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
 http://www.4shared.com/rar/rRRKEJrIce/_online.html


- ข้อบังคับสภากาชาดไทย หมวดที่ 9 ว่าด้วยยุวกาชาด
http://www.4shared.com/office/6DXvKEgtba/_online.html 

2 ความคิดเห็น: