วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Youth as Agents of Behavioral Change

       สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) จัดอบรม Youth as Agents of Behavioral Change (YABC) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -24 กรกฎาคม 2558 ณ ภัตตาคาร อารีรัง ซอยสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีอาสายุวกาชาดเข้ารับการอบรมครั้งนี้จำนวน 22 คน

       ซึ่งหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้เยาวชนเป็นศูนย์กลางแห่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ และส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่ใช้ความรุนแรง และความสงบสุข โดยจะเน้นบทบาทความเป็นผู้นำของเยาวชน รวมถึงพัฒนาความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับกาชาดและหลักการกาชาดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น