วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประชุมยกร่าง ข้อบังคับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 2

         วันที่ 24 สิงหาคม 2558 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมยกร่างข้อบังคับสภากาชาดไทย ว่าด้วยยุวกาชาด ครั้งที่ 2 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิกาi อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ และอธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมในการประชุมฯ ครั้งนี้ ณ ห้องสเตชั่น 1 ชั้น 15 โรงแรมเซนทรา หัวลำโพง กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อบรมอาสายุวกาชาด จังหวัดลำปาง

        สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ด้านปฐมพยาบาลด้วยจิตอาสา พร้อมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 โดยมีอาสายุวกาชาดเข้าร่วมการอบรมจำนวน 107 คน ณ ห้องสราญนที ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง
        ก่อนเสร็จสิ้นการอบรม อาสายุวกาชาดได้ลงพื้นที่บำเพ็ญประโยชน์ ให้กับผู้สูงอายุชุมชนอำเภอแม่เมาะ 5 ตำบาล จำนวนกว่า 50 คน โดยอาสายุวกาชาดถ่ายทอดเรื่องปฐมพยาบาลให้กับผู้สูงอายุ และผู้ สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านให้กับอาสายุวกาชาดเช่นกัน ได้แก่ การตัดตุงพญายอ ตัดตุงปักเจดีย์ทราย ต้นผึ้ง ต้นเทียน สานตั๊กแตน สานปลาตะเพียน
        การจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้อาสายุวกาชาดได้นำความรู้ด้านทักษะปฐมพยาบาลไปทอดความให้กับเด็ก ผู้สูงอายุ และประชนผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการทบทวนความรู้ด้านปฐมพยาบาลและสามารถนำความรู้ที่ได้รับใช้ในการ ช่วยเหลือชีวิตตนเองและผู้อื่นได้ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน อนาคตต่อไป 

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนราชนินีบน

       วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ พร้อมผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดของโรงเรียนราชินีบน โดยมีสมาชิกยุวกาชาดใหม่เข้ารับเข็มยุวกาชาดจำนวน 372 คน ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์
       สำหรับพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนัก ถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตน เพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความสำนึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นสมาชิกยุวกาชาดต่อไป

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

อบรมแกนนำอาสายุวกาชาด

          สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดการอบรมแกนนำอาสายุวกาชาด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน" เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
          สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีอาสายุวกาชาดจากกรุงเทพมหานครและภาคกลางเข้าร่วมจำนวน 80 คน และจัดขึ้นเพื่อให้เป็นกำลังที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับยุวกาชาดให้สมาชิกในชมรมอาสายุวกาชาด พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับสภากาชาดไทยต่อไป
         วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลบน Blog

          ก่อนอื่นเลย ต้องขอโทษสำหรับข้อมูลดาวน์โหลดที่เข้าถึงยาก หลายขั้นตอนนะครับ ตอนนี้เว็บไซต์ของเรามีปัญหาขัดข้องครับ จึงเปิด Blog มาใช้ทดเเทนชั่วคราวครับ ทราบว่าคงมีหลายท่านที่อยากดาวน์โหลดเอกสาร แต่ทำไมดูยากจัง หรือเข้าไม่ได้ครับ วันนี้ก็เลยจะมาแนะนำวิธีการเข้าดาวน์โหลดข้อมูลครับ มีเพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้นครับ มาเริ่มกันเลยครับ

ขั้นตอนที่ 1 เลือกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด

ขั้นตอนที่ 2 เข้ามาสู่เว็บไซต์ 4shared กดที่ "ดาวน์โหลด"


ขั้นตอนที่ 3 เลือกที่ "ดาวน์โหลดฟรี" ท่านรอ 20 วินาที จะได้เลยครับ
 

เพียง 3 ขั้นตอนเท่านี้ ท่านก็จะได้เอกสารที่ท่านต้องการแล้วครับ ขอบคุณครับ


การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด

           
               กิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นกิจกรรมหนึ่งของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชาย-หญิง ที่อยู่ในหน่วยงานสถานศึกษา หรือคณะบุคคลทุกสังกัด ได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตใจเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมตามอุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาด ตลอดทั้งได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามกำลังความสามารถ
            หน่วยงาน สถานศึกษา หรือคณะบุคคลที่มีความประสงค์จะจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดสามารถดำเนินการโดยศึกษาข้อมูลในการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 68) พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 9 ว่าด้วยยุวกาชาด และระเบียบปฏิบัติยุวกาชาด ว่าด้วยอาสายุวกาชาด ดังนี้

           1. คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ประกอบด้วย
               1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา หรือคณะบุคคล เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
               1.2 กรรมการอื่นอีกไม่เกิน 10 คน เป็นกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
               1.3 ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด เป็นกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดและเลขานุการ

           2. คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด มีหน้าที่
               2.1 กำกับ ดูแล และพิจารณาให้มีการจัดตั้งอาสายุวกาชาด โดยใช้ชื่อว่า
"ชมรมอาสายุวกาชาด....................."
               2.2 ส่งเสิรมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาด
               2.3 จัดทำรายงานประจำปีของชมรมอาสายุวกาชาดเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

           3. ชมรมอาสายุวกาชาด
                3.1 คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด หมายถึงเยาวชนที่เป็นอาสยุวกาชาด และได้รับการแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ประธานชมรมฯ และกรรมการอย่างน้อย 10 คน
                3.2 สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดอย่างน้อย 20 คน ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5.
                3.3 ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด คือ ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาด
     
           4. คณะกรรมการและสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด มีหน้าที่ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสายุวกาชาด
               4.1 มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
               4.2 มีความรู้ ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธำรงไว้ซึ่งเอกลัษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
               4.3 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
               4.4 บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
               4.5 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม
               4.6 มีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป

           5. คุณสมบัติ และการสมัครเป็นอาสายุวกาชาด
               5.1 เป็นเยาชน ชาย - หญิง ที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี
               5.2 มีความสนใจสมัครเป็นอาสายุวกาชาด
               5.3 เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
               5.4 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเข้าเป็นอาสายุวกาชาด (แบบอาสายุว.2) ต่อที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดที่ตนสังกัด

           6. การขอจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด
               6.1 ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ยื่นคำร้องการขอจัดตั้งชมรมฯ (แบบอาสายุว.1) ตามเอกสารท้ายนี้ พร้อมสำเนาใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาสายุวกาชาด (แบบอาสายุว.2) ต่อสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเพทฯ 10330
               6.2 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จะมอบหนังสือสำคัญการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด (แบบอาสายุว.3) พร้อมเครื่องหมายอาสายุวกาชาดสำหรับคณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด และให้ติดตั้งป้ายชื่อชมรมอาสายุวกาชาดนั้นๆ ไว้ในสถานที่ที่สามารถเป็นได้อย่างชัดเจน

แบบฟอร์มการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด :
http://www.4shared.com/file/co-FnXb9ce/_online.html

ใบสมัครอาสายุวกาชาด :
http://www.4shared.com/file/FxUep9Q9ba/_online.html
   

Big Cleaning Day

       วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด ร่วมกันทำ Big Cleaning Day ในโครงการกิจกรรม 5 ส. โดยมีนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

คัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560

     

     การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560  "เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราช สมบัติครบ 70 ปี ตลอดจนในปี 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา" (หมดเขตการส่งผลงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)

     ด้วยในปี 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ตลอดจนในปี 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ดังนั้น สำนักงานยุวกาชาดจึงกำหนดจัดโครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สำคัญนี้ และเป็นการแสดงความชื่นชมสร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้น  โดยการพิจารณาผลงานของบุคคลและหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2556

    การส่งผลงานประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่
          1. ประเภทบุคคล ได้แก่ อาสายุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรม วิทยาการยุวกาชาด วิทยากรแกนนำ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด
          2. ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมราชฑัณฑ์
และเหล่ากาชาดจังหวัด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น

https://www.4shared.com/office/Rb6MZVLqba/_online.html

ประเภทบุคคล

    1.แบบประเมินประเภทบุคคล(อาสายุวกาชาด)
http://www.4shared.com/office/v2ii65Iice/1____.html

    2.แบบประเมินประเภทบุคคล(ที่ปรึกษาชมรม)
http://www.4shared.com/office/UvRuIcMsce/2____.html

    3.แบบประเมินประเภทบุคคล(วิทยากรยุวกาชาด)
http://www.4shared.com/office/Rd6QnMBnce/3____1.html

    4.แบบประเมินประเภทบุคคล(วิทยากรแกนนำ)
http://www.4shared.com/office/ERvKh957ce/4____.html

    5.แบบประเมินประเภทบุคคล(ผู้บริหารสถานศึกษา)
http://www.4shared.com/office/ZAovtl2Eba/5____.html

    6.แบบประเมินประเภทบุคคล(ผู้บริหารการศึกษา)
http://www.4shared.com/office/Y0wgFDYbce/6____.html

    7.แบบประเมินประเภทบุคคล(ผู้ให้การสนันสนุน)
http://www.4shared.com/office/4tULytkGba/7____.html

 ประเภทหน่วยงาน

   1.แบบประเมินประเภทบุคคล(กศน.อำเภอ)
http://www.4shared.com/office/7_jYiAnmce/1___.html
 
   2.แบบประเมินประเภทบุคคล(กศน.จังหวัด)
http://www.4shared.com/office/za915wEyce/2__.html

   3.แบบประเมินประเภทบุคคล(โรงเรียน)
http://www.4shared.com/office/CT5ceMblce/3___.html

   4.แบบประเมินประเภทบุคคล(อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า)
http://www.4shared.com/office/-tiOT5Afba/4____.html

   5.แบบประเมินประเภทบุคคล(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
http://www.4shared.com/office/ppgXnjD9ce/5___.html

   6.แบบประเมินประเภทบุคคล(กรมราชทัณฑ์)
 http://www.4shared.com/office/MRVZJZ9Ice/6___.html

   7.แบบประเมินประเภทบุคคล(เหล่ากาชาดจังหวัด)
http://www.4shared.com/office/v5jmh6Zlba/7___.html


(หมดเขตการส่งผลงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลงนามถวายพระพร

       วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดกรวยและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สภากาชาดไทย