วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

คัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560

     

     การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560  "เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราช สมบัติครบ 70 ปี ตลอดจนในปี 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา" (หมดเขตการส่งผลงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)

     ด้วยในปี 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ตลอดจนในปี 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ดังนั้น สำนักงานยุวกาชาดจึงกำหนดจัดโครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สำคัญนี้ และเป็นการแสดงความชื่นชมสร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ เหล่านั้น  โดยการพิจารณาผลงานของบุคคลและหน่วยงานตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ.2556

    การส่งผลงานประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่
          1. ประเภทบุคคล ได้แก่ อาสายุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรม วิทยาการยุวกาชาด วิทยากรแกนนำ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด
          2. ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมราชฑัณฑ์
และเหล่ากาชาดจังหวัด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น

https://www.4shared.com/office/Rb6MZVLqba/_online.html

ประเภทบุคคล

    1.แบบประเมินประเภทบุคคล(อาสายุวกาชาด)
http://www.4shared.com/office/v2ii65Iice/1____.html

    2.แบบประเมินประเภทบุคคล(ที่ปรึกษาชมรม)
http://www.4shared.com/office/UvRuIcMsce/2____.html

    3.แบบประเมินประเภทบุคคล(วิทยากรยุวกาชาด)
http://www.4shared.com/office/Rd6QnMBnce/3____1.html

    4.แบบประเมินประเภทบุคคล(วิทยากรแกนนำ)
http://www.4shared.com/office/ERvKh957ce/4____.html

    5.แบบประเมินประเภทบุคคล(ผู้บริหารสถานศึกษา)
http://www.4shared.com/office/ZAovtl2Eba/5____.html

    6.แบบประเมินประเภทบุคคล(ผู้บริหารการศึกษา)
http://www.4shared.com/office/Y0wgFDYbce/6____.html

    7.แบบประเมินประเภทบุคคล(ผู้ให้การสนันสนุน)
http://www.4shared.com/office/4tULytkGba/7____.html

 ประเภทหน่วยงาน

   1.แบบประเมินประเภทบุคคล(กศน.อำเภอ)
http://www.4shared.com/office/7_jYiAnmce/1___.html
 
   2.แบบประเมินประเภทบุคคล(กศน.จังหวัด)
http://www.4shared.com/office/za915wEyce/2__.html

   3.แบบประเมินประเภทบุคคล(โรงเรียน)
http://www.4shared.com/office/CT5ceMblce/3___.html

   4.แบบประเมินประเภทบุคคล(อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า)
http://www.4shared.com/office/-tiOT5Afba/4____.html

   5.แบบประเมินประเภทบุคคล(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
http://www.4shared.com/office/ppgXnjD9ce/5___.html

   6.แบบประเมินประเภทบุคคล(กรมราชทัณฑ์)
 http://www.4shared.com/office/MRVZJZ9Ice/6___.html

   7.แบบประเมินประเภทบุคคล(เหล่ากาชาดจังหวัด)
http://www.4shared.com/office/v5jmh6Zlba/7___.html


(หมดเขตการส่งผลงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)

1 ความคิดเห็น: