วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด

           
               กิจกรรมอาสายุวกาชาดเป็นกิจกรรมหนึ่งของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชาย-หญิง ที่อยู่ในหน่วยงานสถานศึกษา หรือคณะบุคคลทุกสังกัด ได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตใจเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมตามอุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาด ตลอดทั้งได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามกำลังความสามารถ
            หน่วยงาน สถานศึกษา หรือคณะบุคคลที่มีความประสงค์จะจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดสามารถดำเนินการโดยศึกษาข้อมูลในการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาดตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 68) พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 9 ว่าด้วยยุวกาชาด และระเบียบปฏิบัติยุวกาชาด ว่าด้วยอาสายุวกาชาด ดังนี้

           1. คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ประกอบด้วย
               1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน สถานศึกษา หรือคณะบุคคล เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
               1.2 กรรมการอื่นอีกไม่เกิน 10 คน เป็นกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด
               1.3 ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด เป็นกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดและเลขานุการ

           2. คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด มีหน้าที่
               2.1 กำกับ ดูแล และพิจารณาให้มีการจัดตั้งอาสายุวกาชาด โดยใช้ชื่อว่า
"ชมรมอาสายุวกาชาด....................."
               2.2 ส่งเสิรมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาด
               2.3 จัดทำรายงานประจำปีของชมรมอาสายุวกาชาดเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

           3. ชมรมอาสายุวกาชาด
                3.1 คณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด หมายถึงเยาวชนที่เป็นอาสยุวกาชาด และได้รับการแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประกอบด้วย ประธานชมรมฯ และกรรมการอย่างน้อย 10 คน
                3.2 สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดอย่างน้อย 20 คน ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5.
                3.3 ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด คือ ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาด
     
           4. คณะกรรมการและสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด มีหน้าที่ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสายุวกาชาด
               4.1 มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
               4.2 มีความรู้ ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาตนเองทางร่างกาย จิตใจ คุณธรรม และธำรงไว้ซึ่งเอกลัษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
               4.3 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์กาชาด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์
               4.4 บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
               4.5 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม
               4.6 มีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลทั่วไป

           5. คุณสมบัติ และการสมัครเป็นอาสายุวกาชาด
               5.1 เป็นเยาชน ชาย - หญิง ที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี
               5.2 มีความสนใจสมัครเป็นอาสายุวกาชาด
               5.3 เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
               5.4 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเข้าเป็นอาสายุวกาชาด (แบบอาสายุว.2) ต่อที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดที่ตนสังกัด

           6. การขอจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด
               6.1 ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ยื่นคำร้องการขอจัดตั้งชมรมฯ (แบบอาสายุว.1) ตามเอกสารท้ายนี้ พร้อมสำเนาใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาสายุวกาชาด (แบบอาสายุว.2) ต่อสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเพทฯ 10330
               6.2 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จะมอบหนังสือสำคัญการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด (แบบอาสายุว.3) พร้อมเครื่องหมายอาสายุวกาชาดสำหรับคณะกรรมการชมรมอาสายุวกาชาด และให้ติดตั้งป้ายชื่อชมรมอาสายุวกาชาดนั้นๆ ไว้ในสถานที่ที่สามารถเป็นได้อย่างชัดเจน

แบบฟอร์มการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด :
http://www.4shared.com/file/co-FnXb9ce/_online.html

ใบสมัครอาสายุวกาชาด :
http://www.4shared.com/file/FxUep9Q9ba/_online.html
   

3 ความคิดเห็น:

 1. สายสัญลักษณ์อาสายุวกาด ภาพด้านบน ขอได้ที่ไหนครับ ผมอบรมอาสายุวกาชาดผ่านแล้ว ไ่ได้เลย เสื้อก็ไม้ได้ สายสัญลักษณ์ที่ว่านี้ก็ไม่ได้ ไม่ทราบว่าขอได้ที่ไหนครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ได้สายสัญลักษณ์เลย เสื้อกัํกก็ไม่ได้ ครับ

   ลบ
 2. โหลดใบจัดตั้งชมรมไม่ได้ค่ะ

  ตอบลบ