วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558

       ขอแสดงความยินดีกับ นายเกษม ศรีสมบูรณ์ หรือน้องเต๋า และนางสาววิษาภรณ์ ษาทิพย์ชัย หรือน้องปุ๊กกี้ อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เข้ารับประกาศเกียรติคุณ รางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2558 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2558


วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์วารสารยุวกาชาด ราย 2 เดือน

      สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาพิมพ์วารสารยุวกาชาด ราย 2 เดือน ฉบับที่ 384 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2558 ถึงฉบับที่ 389 เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2559 จำนวน 6 ฉบับ รวม 12,000 เล่ม
      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างพิมพ์พัสดุที่สอบราคาจ้างดังกล่าวข้างต้น
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาจ้างครั้งนี้


        กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 8 - 16 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


        การยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาจะต้องมายื่นซองด้วยตนเอง หรือโดยผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือ ห้ามยื่นซองสอบราคาโดยทางไปรษณีย์ เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด


       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด ระหว่าง
วันที่ 8 - 16 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2252 5002 - 3 ในวันและเวลาราชการ
Congratulation‬

     วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุว กาชาด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ในโอกาสได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย