วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์วารสารยุวกาชาด ราย 2 เดือน

      สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาพิมพ์วารสารยุวกาชาด ราย 2 เดือน ฉบับที่ 384 เดือนกันยายน - ตุลาคม 2558 ถึงฉบับที่ 389 เดือนกรกฏาคม - สิงหาคม 2559 จำนวน 6 ฉบับ รวม 12,000 เล่ม
      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างพิมพ์พัสดุที่สอบราคาจ้างดังกล่าวข้างต้น
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาจ้างครั้งนี้


        กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 8 - 16 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ
ฝ่าย บริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


        การยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาจะต้องมายื่นซองด้วยตนเอง หรือโดยผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือ ห้ามยื่นซองสอบราคาโดยทางไปรษณีย์ เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด


       ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด ระหว่าง
วันที่ 8 - 16 ตุลาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2252 5002 - 3 ในวันและเวลาราชการ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น