วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลงนามถวายพระพร

     วันที่ 29 ธันวาคม 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย เปิดกรวยและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559 ณ อาคาร“ เทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พิจารณาผลงาน "อาสายุวกาชาดดีเด่น"ประจำปี 2559

        วันที่ 21 ธันวาคม 2558 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในการพิจารณาผลงาน "อาสายุวกาชาดดีเด่น"ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และ แสดงความชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลงานยุวกาชาดต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลา 3 ปี ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

      สำหรับการส่งผลงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทบุคคล ได้แก่ อาสายุวกาชาด ที่ปรึกษาชมรม วิทยาการยุวกาชาด วิทยากรแกนนำ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมอาสายุวกาชาด

2. ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมราชฑัณฑ์ 
และเหล่ากาชาดจังหวัด


 
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

มอบโล่เกียรติยศและโล่รางวัล

     วันที่ 18 ธันวาคม 2558 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ ในงานการสัมมนาเครือข่ายเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมอาสายุวกาชาดเพื่อความยั่งยืน ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร ที้งนี้ได้มอบโล่เกียรติยศและโล่รางวัลแก่เหล่ากาชาดจังหวัด สถานศึกษา และหน่วยงานพัฒนาเยาวชนที่สนับสนุนกิจการยุวกาชาด รวม 116 โล่ภาพการรับโล่เกียรติยศและโล่รางวัล


วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กุลบุตร-กุลธิดา กาชาด ร่วม “กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช”

     นายกีรติ ลิ่มสืบเชื้อ นางสาวธัญวรัตน์ สวัสดี กุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี 2558 พร้อมด้วยนายภัทรภณ สุวรรณเลิศ รองกุลบุตรกาชาด นายเอราวัณ ทับพลี กุลบุตรดีเด่น และนายพรวิช ประเสริฐ อาสายุวกาชาดดีเด่น ร่วม "กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช" ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ" ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรภาคีภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2558 ในพื้นที่อำเภอ สันกำแพง อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย การมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3,500 ชุด มอบชุดกันหนาวเด็ก จำนวน 1,518 ชุด มอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนในชนบท เครื่องทำน้ำเย็น ตู้ยา พร้อมเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาลโรงงเรียน ให้บริการทางการแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทันตกรรม ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา และเยี่ยมบ้านประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชนบทที่ห่างไกล จำนวน 15 ครอบครัว

 
กราบลาเลขาธิการสภากาชาดไทย

       วันที่ 16 ธันวาคม 2558 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด นำผู้แทนยุวกาชาดจำนวน 4 คน เข้ากราบลาและรับโอวาทจากท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติ สภากาชาดไทย ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนอาสายุวกาชาดไทยไปร่วมประชุมสัมมนายุวกาชาดประจำปี 2558 (Peer to Peer Youth Symposium 2015) ระหว่างวันที่ 17 -21 ธันวาคม 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์

       ในการนี้ สำนักงานยุวกาชาด ได้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ จำนวน 4 คน ได้แก่ 


1.นายคุณาวุฒิ ศรีปัญญา วิทยาจารย์ สำนักงานยุวกาชาด

2. นายธราธร ประคองสุข วิทยาจารย์ สำนักงานยุวกาชาด

3. นางสาวอัญชลี สืบแสงอินทร์ อาสายุวกาชาด สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร


4. นางสาวฌุติญา แซ่ตั้ง อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด 

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี 2559


การสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
คุณสมบัติผู้สมัคร                                                                      

                1.   เยาวชนชาย หญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี

                   ( เกิดระหว่าง  เดือนมกราคมพ.. 2534เดือนมกราคม 2541 )

                2.   สัญชาติไทย

                3.   สถานภาพโสด

                4.   กำลังศึกษาหรือทำงานอยู่ในประเทศไทย

                5.   มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการฯ

6.       มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทย

7.       มีใจรักในการเป็นอาสาสมัครและมีผลงานการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
8.       ผู้สมัครต้องไม่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน

เอกสารประกอบการสมัคร

1.   ใบสมัครพร้อมภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 ภาพ และขนาดโปสการ์ด 2 ภาพ

2.       สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา

3.       สำเนาทะเบียนบ้าน

4.       หนังสือรับรองและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการฯ จากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด/หน่วยงาน/

      ชมรม/ สมาคม

5.       ความเรียง เรื่อง ประสบการณ์การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณชน ความยาวไม่เกิน 1 หน้า    
     กระดาษ A4 (***ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)


กำหนดการรับสมัคร
          ระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2559

วิธีการสมัคร
1. ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ที่
           สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
           1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
           โทรศัพท์ 0 2252 5002-3 กด 1 
           โทรสาร 0 2252 5004                                                                         
2. ส่งทางไปรษณีย์ ที่
           ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ( โครงการสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด)
           สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
           เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
           ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559
3. ส่งทางอีเมลล์ มาที่ kullabut.trc@gmail.com
           ทั้งนี้ ขอให้จัดทำเอกสารประกอบการสมัครมาในรูปแบบ MS.Word จำนวน 1 ไฟล์ โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อของผู้สมัครเป็นภาษาไทย  โดยเรียงลำดับเอกสาร ดังนี้
          หน้า 1  ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 1 ภาพ
          หน้า 2  หนังสือรับรองและอนุญาตของสถานศึกษา / หน่วยงาน (สแกนจากเอกสารต้นฉบับ)
          หน้า 3 สำเนาทะเบียนบ้าน (สแกนจากสำเนาพร้อมลายเซ็นต์รับรอง)
          หน้า 4  สำเนาบัตรประชาชน  (สแกนจากสำเนาพร้อมลายเซ็นต์รับรอง)
          หน้า 5  ใบติดรูปแนบใบสมัคร (ติดรูปถ่าย ไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 1 ภาพ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 4x6 นิ้ว 1 ภาพ และรูปถ่ายเต็มตัว ขนาด 4x6 นิ้ว 1 ภาพ ตามแบบฟอร์ม)

หมายเหตุ:        สำหรับผู้สมัครทางอีเมลล์ ขอให้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ พร้อมความเรียง เรื่อง ประสบการณ์การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณชน ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4  และเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา


รางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดสรร
1. ผู้ได้รับตำแหน่ง กุลบุตรกาชาดและกุลธิดากาชาดจะได้รับ
1.1 เกียรติบัตรเข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  ในงานกาชาดประจำปี 2559
1.2 สายสะพายเกียรติยศ
1.3 เข็มเกียรติยศ
1.4 โล่เกียรติยศ 
1.5 เครื่องแบบสภากาชาดไทย
1.6   ทุนการศึกษา ตำแหน่งละ 10,000 บาท
2. ผู้ได้รับตำแหน่ง รองกุลบุตรกาชาดและรองกุลธิดากาชาด จะได้รับ
2.1เกียรติบัตร เข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  ในงานกาชาดประจำปี 2559
2.2 สายสะพายเกียรติยศ
2.3 เข็มเกียรติยศ
2.4 โล่เกียรติยศ 
2.5 เครื่องแบบสภากาชาดไทย
1.6   ทุนการศึกษา ตำแหน่งละ 5,000 บาท
3. รางวัลพิเศษ 3 รางวัล                                                           
4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรจากสภากาชาดไทย

(ดาวน์โหลด)
 ระเบียบการสมัคร กุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี 2559