วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี 2559


การสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559




คุณสมบัติผู้สมัคร                                                                      

                1.   เยาวชนชาย หญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี

                   ( เกิดระหว่าง  เดือนมกราคมพ.. 2534เดือนมกราคม 2541 )

                2.   สัญชาติไทย

                3.   สถานภาพโสด

                4.   กำลังศึกษาหรือทำงานอยู่ในประเทศไทย

                5.   มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการฯ

6.       มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของสภากาชาดไทย

7.       มีใจรักในการเป็นอาสาสมัครและมีผลงานการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
8.       ผู้สมัครต้องไม่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน

เอกสารประกอบการสมัคร

1.   ใบสมัครพร้อมภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 ภาพ และขนาดโปสการ์ด 2 ภาพ

2.       สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา

3.       สำเนาทะเบียนบ้าน

4.       หนังสือรับรองและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการฯ จากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด/หน่วยงาน/

      ชมรม/ สมาคม

5.       ความเรียง เรื่อง ประสบการณ์การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณชน ความยาวไม่เกิน 1 หน้า    
     กระดาษ A4 (***ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์)


กำหนดการรับสมัคร
          ระหว่างวันที่ 20-29 มกราคม 2559

วิธีการสมัคร
1. ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ที่
           สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
           1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
           โทรศัพท์ 0 2252 5002-3 กด 1 
           โทรสาร 0 2252 5004                                                                         
2. ส่งทางไปรษณีย์ ที่
           ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ( โครงการสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด)
           สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
           เลขที่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
           ประทับตราไปรษณีย์ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559
3. ส่งทางอีเมลล์ มาที่ kullabut.trc@gmail.com
           ทั้งนี้ ขอให้จัดทำเอกสารประกอบการสมัครมาในรูปแบบ MS.Word จำนวน 1 ไฟล์ โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อของผู้สมัครเป็นภาษาไทย  โดยเรียงลำดับเอกสาร ดังนี้
          หน้า 1  ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 1 ภาพ
          หน้า 2  หนังสือรับรองและอนุญาตของสถานศึกษา / หน่วยงาน (สแกนจากเอกสารต้นฉบับ)
          หน้า 3 สำเนาทะเบียนบ้าน (สแกนจากสำเนาพร้อมลายเซ็นต์รับรอง)
          หน้า 4  สำเนาบัตรประชาชน  (สแกนจากสำเนาพร้อมลายเซ็นต์รับรอง)
          หน้า 5  ใบติดรูปแนบใบสมัคร (ติดรูปถ่าย ไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 1 ภาพ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 4x6 นิ้ว 1 ภาพ และรูปถ่ายเต็มตัว ขนาด 4x6 นิ้ว 1 ภาพ ตามแบบฟอร์ม)

หมายเหตุ:        สำหรับผู้สมัครทางอีเมลล์ ขอให้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ พร้อมความเรียง เรื่อง ประสบการณ์การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณชน ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4  และเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา


รางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดสรร
1. ผู้ได้รับตำแหน่ง กุลบุตรกาชาดและกุลธิดากาชาดจะได้รับ
1.1 เกียรติบัตรเข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  ในงานกาชาดประจำปี 2559
1.2 สายสะพายเกียรติยศ
1.3 เข็มเกียรติยศ
1.4 โล่เกียรติยศ 
1.5 เครื่องแบบสภากาชาดไทย
1.6   ทุนการศึกษา ตำแหน่งละ 10,000 บาท
2. ผู้ได้รับตำแหน่ง รองกุลบุตรกาชาดและรองกุลธิดากาชาด จะได้รับ
2.1เกียรติบัตร เข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  ในงานกาชาดประจำปี 2559
2.2 สายสะพายเกียรติยศ
2.3 เข็มเกียรติยศ
2.4 โล่เกียรติยศ 
2.5 เครื่องแบบสภากาชาดไทย
1.6   ทุนการศึกษา ตำแหน่งละ 5,000 บาท
3. รางวัลพิเศษ 3 รางวัล                                                           
4. ผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรจากสภากาชาดไทย

(ดาวน์โหลด)
 ระเบียบการสมัคร กุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี 2559




ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น