วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยครบ 94 ปี

    

       พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของสมาชิก และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด พร้อมประทานโล่ยุวกาชาดดีเด่น จำนวน 14 ราย และอาสายุวกาชาดดีเด่น จำนวน 6 ราย ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ สนามศุภชลาศัย ภายในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

     สำหรับการจัดงานในโอกาสสำคัญในปีนี้ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2559 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และบุคลากรทางยุวกาชาดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกสภากาชาดสยาม ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย และร่วมทำกิจกรรมที่แสดงถึงการรวมพลังและความสามารถด้านต่างๆ ของยุวกาชาด อาทิ ประกวดการเดินสวนสนาม การแข่งขันประกวดในเรื่องการปฐมพยาบาล คหกรรมและโภชนาการ รวมทั้งร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ นอกจากพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของสมาชิกและผู้บังคับบัญชายุวกาชาดแล้ว อาสายุวกาชาดกว่า 750 คน จาก 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร จะร่วมการแสดงในสนาม ในชุด “ยุวกาชาดไทยประสานใจหนึ่งสามัคคี เทิดไท้ราชินี แม่ฟ้าของแผ่นดิน”โดยจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เพื่อให้เห็นพลังของเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ และความพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งพาได้ของครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป โดยการแสดงชุดนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก นายเรืองฤทธิ์ ชมพูผุดผ่อง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร 

     นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดเปิดเผยว่า ทั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาด จะรับผิดชอบการจัดประกวดแข่งขันปฐมพยาบาลซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ บริเวณอาคารนิมิบุตร แสดงศักยภาพของอาสายุวกาชาดที่มีความรู้ และทักษะการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

สวัสดีปีใหม่ 2559 เลขาธิการ กศน.

    ในวันที่ 8 มกราคม 2559 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ พร้อมผู้บริหาร สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ 2559 และมอบกระเช้าให้กับ นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. ณ กระทรวงศึกษาธิการ

สวัสดีปีใหม่ 2559 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

     ในวันที่ 8 มกราคม 2559 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ พร้อมผู้บริหาร สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ 2559 และมอบกระเช้าให้กับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ
สวัสดีปีใหม่ 2559 ช่อง 3

      ในวันที่ 7 มกราคม 2559 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อํานวยการสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นําคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากสํานักงานยุวกาชาด เข้าสวัสดี ปีใหม่ ๒๕๕๙ และมอบของที่ระลึกคุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก ที่ปรึกษาและรองกรรมการผู้จัดการ คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 คุณธนิดา กิจบำรุง ผู้จัดการ ช่อง Family และคุณกิตติพงศ์ สายะสนธิ บรรณาธิการข่าวสารสนเทศ ณ อาคารมาลีนนท์สวัสดีปีใหม่ 2559 กรมประชาสัมพันธ์

    ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อํานวยการสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นําคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากสํานักงานยุวกาชาด เข้าสวัสดี ปีใหม่ ๒๕๕๙ และมอบของที่ระลึก นายอภินันท์จันทรังษีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายประวิน พัฒนะพงษ์ นายจรูญ ไชยศร และนายจําลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559

ผลการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2559


     ผลการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559

ประเภทบุคคล จำนวน 3 รางวัล
        1. รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น
                     นางสาวอิสรีญา ต้องสู้
                     โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
        2. รางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น
                     นายสุวิทย์ เฉยสอาด
                     วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
        3. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
                    นางอรอนงค์ หนองคาย
                    กศน.อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

ประเภทหน่วยงาน จำนวน 3 รางวัล
         1. รางวัลหน่วยงานสังกัด กศน.อำเภอดีเด่น
                   กศน.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
         2. รางวัลหน่วยงานสังกัดโรงเรียนดีเด่น
                   โรงเรียนวังโพนงามวิทยา จังหวัดเลย
         3. รางวัลหน่วยงานสังกัด กรมราชทัณฑ์ดีเด่น
                    ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จังหวัดชลบุรี