วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

อบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2559

          การอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน"
         การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานพัฒนาเยาวชนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการทำหน้าที่ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด มีทัศนคิติที่ดี สามารถนำเทคนิค วิธีการ กระบวนการ ไปขยายผลสู่เยาวชนในความรับผิดชอบ เป็นแรงผลักดันและส่งเสริม สนับสนุนให้อาสายุวกาชาดร่วมกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นเครือข่ายที่สำคัญยิ่งในการสานต่อภารกิจของสภากาชาดไทยต่อไป ‪#‎อาสายุวกาชาด‬ ‪#‎ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด‬

ดูงานกิจการสภากาชาดไทย

     วันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะ ครู และสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 52 คน เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาสในช่วงเช้า 09.30 น. และช่วงบ่ายเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการสภากาชาดไทย ได้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา และสถานเสาวภา สภากาชาดไทย #อาสายุวกาชาด
 
 

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

              วันที่ 29 มีนาคม 2559 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย เปิดกรวยและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ อาคาร“ เทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย


วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

พิธีเปิดการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด

       วันที่ 29 มีนาคม 2559 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ประจำปี 2559 มีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานพัฒนาเยาวชนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการเยาวชน "ผิน แจ่มวิชาสอน"
      การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการทำหน้าที่ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด มีทัศนคิติที่ดี สามารถนำเทคนิค วิธีการ กระบวนการ ไปขยายผลสู่เยาวชนในความรับผิดชอบ เป็นแรงผลักดันและส่งเสริม สนับสนุนให้อาสายุวกาชาดร่วมกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นเครือข่ายที่สำคัญยิ่งในการสานต่อภารกิจของสภากาชาดไทยต่อไป ‪#‎อาสายุวกาชาด‬ ‪#‎ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด‬เข้าพบรองประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2559

       วันที่ 28 มีนาคม 2559 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด นำคณะกุลบุตร-กุลธิดากาชาด ประจำปี 2559 เข้าคารวะ หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานจัดหารายได้ ‪#‎RCY2559‬
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

สร้างคนดีให้มีคุณธรรม เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

      วันที่ 28 มีนาคม 2559 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เข้าร่วมประชุมกับภาคีเครือข่าย "สร้างคนดีให้มีคุณธรรม เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" เพื่อรายงานความคืบหน้าในการทำงานของสำนักงานยุวกาชาด ณ ห้องประชุมหมายเลข 901 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน(ทิศตะวันตก) อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
ของพิเศษเพื่อคนพิเศษ

       "ของพิเศษเพื่อคนพิเศษ" วันที่ 26 มีนาคม 2559 อาสายุวกาชาดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมและสอนอาชีพให้กับเด็กพิเศษ โดยกิจกรรมประกอบด้วย สอนทำวุ้นหลากสี ทำกระถางต้นไม้จากปูนปลาสเตอร์และจัดสวนให้กับเด็กพิเศษ ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ‪#‎อาสายุวกาชาดเพื่อคนพิเศษ‬