วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อบรมวิทยากรยุวกาชาด จังหวัดลพบุรี

     สำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 120/ลบ.3 ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากนางนวลจันทร์ แย้มศรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 
     ทั้งนี้ ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ที่อยู่ค่ายพักแรม ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้เรื่องหลักการกาชาด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องการปฐมพยาบาล เอดส์ สารเสพติด การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย การดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ความเข้าใจในกิจกรรมและกระบวนการต่าง ๆ ของการดำเนินการอบรมเยาวชน เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ความชำนาญ และสามารถนำกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดไปบูรณาการเข้ากับงานในความรับผิดชอบได้ รวมถึงร่วมในการสานต่อภารกิจของสภากาชาดไทย ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น