วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

โครงการคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดในต่างประเทศประจำปี 2560

  ระเบียบการรับสมัคร

 1. ชมรมอาสายุวกาชาดสามารถส่งผู้แทนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ไม่เกินชมรมละ 3 คน โดยผู้สมัครกรอกข้อมูลลงในใบสมัครและแนบหลักฐานประกอบการสมัคร (แยกออกจากเล่มผลงาน) พร้อมเล่มผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมกาชาด-ยุวกาชาดระหว่างปีการศึกษา 2558- 2559 ส่งมายังสำนักงานยุวกาชาดทางไปรษณีย์     ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 (วันประทับตราส่ง) โดยจ่าหน้าตามที่อยู่ข้างล่างนี้
                                    ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานยุวกาชาด
                                    ที่อยู่ 1871 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
                                    ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
                                    ระบุชื่อโครงการที่มุมซ้ายล่างว่า “โครงการคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาด 2560”
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทางเว็บไซต์ http://thaircy.redcross.or.th/ วันที่ 12 มกราคม 2560
 2. เข้ารับการอบรมและคัดเลือกในวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ สภากาชาดไทย
 3. ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการฯ
 4. ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาดตัวจริง 15 คน และตัวสำรอง 15 คน (รวมทั้งสิ้น 30 คน) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยประกาศทาง
          ทางเว็บไซต์  www.redcross.or.th และ  http://thaircy.redcross.or.th/
          ทางเฟซบุ๊ค   www.facebook.com/trcyvolunteer และ www.facebook.com/groups/224826281061508/
 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะมีรายชื่อขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี หรือจนกว่าจะมีการคัดเลือกครั้งต่อไปนับจากวันที่ประกาศ สำหรับการจัดส่งผู้แทนฯไปเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศ จะพิจารณาตามความเหมาะสมที่ประเทศเจ้าภาพแต่ละประเทศกำหนดมา

           คุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก

 1. สัญชาติไทยอายุระหว่าง 15 – 25 ปีบริบูรณ์นับจากวันปิดรับใบสมัครวันที่ 27 ธันวาคม 2559
 2. เป็นอาสายุวกาชาดสังกัดชมรมอาสายุวกาชาดมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาดมาแล้ว 10 ชั่วโมง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดเป็นผู้รับรอง
 4. ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
 5. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
 6. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
 7. ไม่เคยได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนยุวกาชาดไปเข้าร่วมกิจกรรมกาชาด-ยุวกาชาดในต่างประเทศโดยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

           หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาด เพื่อไปร่วมกิจกรรมกาชาดและยุวกาชาดในต่างประเทศ ประจำปี 2560
 2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ไม่สวมแว่น (ติดใบสมัคร)
 3. สำเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
 4. หนังสือรับรองการเป็นอาสายุวกาชาด จากสถาบันการศึกษา
 5. หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมโครงการจากผู้ปกครอง
 6. รูปเล่มผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมกาชาด-ยุวกาชาด เนื้อหาทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้าขนาดกระดาษ A4 (ไม่รวมปก) ประกอบด้วย
            6.1 ปกหน้า  –  ระบุชื่อผู้สมัคร, ชมรมอาสายุวกาชาดที่สังกัด และชื่อโครงการฯ
            6.2 เนื้อหาและภาพประกอบ (ไม่เกิน 10 หน้า)  
            6.3 กิจกรรมยุวกาชาดเด่น 1 กิจกรรม (ไม่เกิน 3 หน้า)
            6.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมกาชาด-ยุวกาชาด
            6.5 ความเรียงสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 1 หน้าครึ่ง (กระดาษ A4) ในหัวข้อ “ในฐานะอาสายุวกาชาด คิดว่าจะช่วยปลูกฝังจิตอาสาในสังคมให้ยั่งยืนได้อย่างไร” (ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)

          ระยะเวลาการดำเนินการ

 1. การประชาสัมพันธ์และเปิดรับใบสมัคร 10 พฤศจิกายน 2559 – 27 ธันวาคม 2559
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 12 มกราคม 2560
 3. การสอบคัดเลือก 19-20 มกราคม 2560
           วันที่ 19 มกราคม 2560
            08.30-09.00                    ลงทะเบียน
            09.00-09.15               ปฐมนิเทศและชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมการคัดเลือก
            09.15-09.30               ผู้อำนวยการกล่าวเปิดและทักทายผู้ร่วมโครงการ
            09.30-16.00              อบรมเรื่องจิตอาสาและการกาชาด
          วันที่ 20 มกราคม 2560
            07.45–08.30                ลงทะเบียน
            08.30-09.00                ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการสอบ
            09.00-17.00                ฐานที่ 1 วัดความรู้ในกิจกรรมงานกาชาด (นำเสนอผลงานและความรู้กาชาด)
                                        ฐานที่ 2 วัดความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ถาม-ตอบภาษาอังกฤษ)
            หมายเหตุ                    พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00น.
 1. การประกาศผล              3 กุมภาพันธ์ 2560

          คะแนนการทดสอบ

          คะแนนเต็ม 100 คะแนนโดยแบ่งเนื้อหาดังต่อไปนี้
                             1. การนำเสนอผลงานและความรู้ในเรื่องกาชาด                             50 คะแนน
                             2. ความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ                         50 คะแนน

            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

                        ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย       
                        โทรศัพท์ 0-2252-5002 – 3 ต่อ 1       โทรสาร   0-2252-5004
                        ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.redcross.or.th  http://thaircy.redcross.or.th/
                        ทางเฟซบุ๊ค  www.facebook.com/trcyvolunteer

ดาวน์โหลดใบสมัคร :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น