วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

มอบโล่รางวัลผู้สนับสนุนกิจการยุวกาชาด

     
 
         สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดสัมมนาเครือข่าย “พัฒนาเยาวชนจิตอาสา Smart Strong Samart พึ่งพาได้ สู่สังคม” ในระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และได้มอบโล่รางวัลแก่บุคคลและหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนกิจการยุวกาชาดอย่างต่อเนื่องจำนวน 29 โล่ โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
          ทั้งนี้ การจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในนโยบายของสำนักงานยุวกาชาด สร้างความชัดเจนในทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานยุวกาชาดกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย หน่วยงานพัฒนาเยาวชนกลุ่มใหม่ รวมทั้งวิทยากรแกนนำยุวกาชาดซึ่งได้ร่วมปฏิบัติงานเป็นวิทยากรให้การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาดอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น