วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย คัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่นหลายสาขา

             วันที่ 21 ธันวาคม 2559 สํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจําปี๒๕๖๐ โดย นพ.พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมนารายณ์ถนนสีลมกรุงเทพฯ
             การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจําปี๒๕๖๐ เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยกย่อง เชิดชูและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดําเนินงานยุวกาชาด โดยทางคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสายุวกาชาด แบ่งกลุ่มพิจารณาผลงานตามประเภทบุคคล ประกอบด้วย กลุ่มอาสายุวกาชาดดีเด่น กลุ่มที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น กลุ่มวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น กลุ่มวิทยากรแกนนํายุวกาชาดดีเด่น กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและผู้บริการการศึกษาดีเด่น ประเภทหน่วยงาน กลุ่ม กศน.อําเภอ ดีเด่น และ กศน.จังหวัด ดีเด่น
 


 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น