วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

#หยุด!! มองอุบัติเหตุบนทองถนน เป็นเรื่องไกลตัว...


#หยุด!! มองอุบัติเหตุบนทองถนน เป็นเรื่องไกลตัว...
เปิดรับสมัครเยาวชนจิตอาสา ระหว่างอายุ 15-25 ปี
ร่วมเดินรณรงค์ Road Safety วันที่ 4 เมษายน 2560
"โครงการถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด"
บริเวณถนนสีลมฝั่งโรงแรมดุสิตธานี แยกศาลาแดง กรุงเทพฯ
ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การให้ความรู้ การเสวนาเรื่องความปลอดภัยบนถนน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30น. ณ ห้องประชุมเฉลิม พรหมมาส อาคาร อปร. ภายในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

👉👉 ลงทะเบียนออนไลน์ : goo.gl/MYS7Ct 👈👈
#อาสายุวกาชาด #RCY #Road_Safety

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าแสดงความยินดีกับเลขาธิการ กศน. คนใหม่

          วันที่ 20 มีนาคม 2560 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการฯ พร้อมบริหารสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เข้าแสดงความยินดีในโอกาสที่นายกฤตชัย อรุณรัตน์ ได้รับตำเเหน่งเลขาธิการ กศน. ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานยุวกาชาดร่วมกับ กศน. ด้วย ณ  สำนักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกระทรวงศึกษาธิการ


วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

หยุด!! มองอุบัติเหตุบนทองถนน เป็นเรื่องไกลตัว...


#หยุด!! มองอุบัติเหตุบนทองถนน เป็นเรื่องไกลตัว...

เปิดรับสมัครเยาวชนจิตอาสา ระหว่างอายุ 15-25 ปี
ร่วมเดินรณรงค์ Road Safety วันที่ 4 เมษายน 2560
"โครงการถนนปลอดภัย ถนนหัวใจกาชาด"
บริเวณถนนสีลมฝั่งโรงแรมดุสิตธานี แยกศาลาแดง กรุงเทพฯ


ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การให้ความรู้ การเสวนาเรื่องความปลอดภัยบนถนน 

ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30น.

👉👉 ลงทะเบียนออนไลน์ : goo.gl/MYS7Ct 👈👈

#อาสายุวกาชาด #RCY #Road_Safety

การนำสัญลักษณ์ยุวกาชาดไปใช้#การนำสัญลักษณ์ไปใช้
หน่วยงาน กลุ่มบุคคล หรือบุคคลใด ที่มีความประสงค์จะนำสัญลักษณ์ยุวกาชาด และ/หรือ สัญลักษณ์อาสายุวกาชาด ไปใช้หรือปรากฏเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อการดำเนินการหรือการจัดหารายได้ นอกเหนือจากกิจกรรมตามกระบวนการของยุวกาชาด จะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เนื่องจากสัญลักษณ์ดังกล่าว มีความเกี่ยวพันกับเครื่องหมายกาชาด ซึ่งถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติกาชาด พ.ศ. 2499
#มาตรา 9 ผู้ใดใช้เครื่องหมายกาชาดหรือนามกาชาดโดยไม่มีสิทธิตามอนุสัญญา หรือตาม พระราชบัญญัตินี้ มีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
#มาตรา 10 ผู้ใดใช้เครื่องหมายหรือถ้อยคําใดๆเลียนแบบเครื่องหมายกาชาดหรือนามกาชาด หรือคล้ายคลึงเครื่องหมายหรือนามเช่นว่านั้น จนอนุมานได้ว่าทําเพื่อหลอกลวงประชาชน มีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
#มาตรา 11 ผู้ใดกระทำความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา 9 หรือ มาตรา 10 ด้วยความมุ่งหมายทางการเงินหรือทางการพาณิชย์ใด ๆ ประทับเครื่องหมายกาชาด หรือนามกาชาดบนสินค้าเพื่อขาย เป็นต้นว่า ฉลาก หรือเครื่องหมายการค้า มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สอบถามเพิ่มเติม 02 252 5002-3 กด 1
ที่มา http://thaircy.redcross.or.th/…/redcrossyouthmoveme…/symbol/
#อาสายุวกาชาด #RCY

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

บริการผู้ปวยที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

       ผู้ป่วยที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับการอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลผู้ป่วย ออกบัตรแยกประเภทผู้ป่วยตามสิทธิ วัดความดัน และชั่งน้ำหนัก โดยอาสายุวกาชาด #อาสายุวกาชาด