วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

“ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 ภายใต้ ชื่องาน “ ตามรอยพระยุคลบาท บรมนาถบพิตร”

         นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่เยาวชนจาก 23 สถาบันทั่วประเทศ ในโครงการ “ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 2 ภายใต้ ชื่องาน “ ตามรอยพระยุคลบาท บรมนาถบพิตร” โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้แทนพลแอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโอวาทแก่เยาวชน
จำนวน 300 คน ที่มาร่วมงานครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบต่อไป ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากศิลปินคุณกันยารัตน์ ติยะพรไชย (ลุลา) มาขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร โชว์วาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 (อาคารจอดรถ) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เปลี่ยนใหม่แล้วนะ รู้กันหรือยัง ?


       สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มีการปรับเปลี่ยน “วิสัยทัศน์ พันธกิจ Brand 
และค่านิยมองค์กร” เป็นดังนี้

วิสัยทัศน์  :
สร้างคนรุ่นใหม่ของประเทศให้มีจิตอาสาและคุณธรรม เป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชนด้านสุขภาพอนามัยในทุกพื้นที่

พันธกิจ :
1. สร้างจิตอาสาในเยาวชนไทย
2. เสริมสร้างความรู้และทักษะของเยาวชนจิตอาสาให้เป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่พึ่งพาได้ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาส
3. เร่งดำเนินการตามนโยบายอาสาสมัครสภากาชาดไทย โดยขยายความร่วมมือกับเครือข่ายและใช้กระบวนการที่เป็นนวัตกรรม

Brand :
สร้างเยาวชนจิตอาสาปฐมพยาบาล ในทุกจังหวัด

ค่านิยมองค์กร :
มุ่งมั่นสร้างเยาวชนที่ดี เก่ง รอบรู้ สุขภาพดี