วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อย่าลืมเช็คสภาพรถ🚗 ก่อนเดินทางนะ


ใกล้วันหยุดยาวปีใหม่
อย่าลืมเช็คสภาพรถ🚗
ก่อนเดินทางนะ
ด้วยความห่วงใยจาก :
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องอาสาสมัครสภากาชาดไทย และการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในการประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการ “ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน จิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างยั่งยืน”
โดยมีนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน
มีผู้บริหารและครูจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบงานพัฒนาเยาวชน ในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการประชุม จำนวน 61 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 160 คน ณ ห้องพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ทั้งนี้ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวถึง ทิศทางการพัฒนากิจการยุวกาชาดเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 4.0 และภาพรวมของโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและส่งเสริมศักยภาพเยาวชนจิตอาสา ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน อีกด้วยสภากาชาดไทย ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาดจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการ “ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน จิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างยั่งยืน”

โดยมีนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน โอกาสเดียวกันนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา ได้ให้เกียรติร่วมในพิธีและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

มีผู้บริหารและครูจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบงานพัฒนาเยาวชน ในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการประชุม จำนวน 103 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 192 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูมเอ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ การจัดประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและการบรรยายเรื่อง "ทิศทางการพัฒนากิจการยุวกาชาดเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 4.0" รวมทั้งภาพรวมของโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและส่งเสริมศักยภาพเยาวชนจิตอาสา ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน โดย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย อีกด้วย
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ “ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน จิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างยั่งยืน” โดยมีนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 159 คน ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศกุลบุตร​และ​กุลธิดา​กาชาด​ ประจำปี​ 2562

พิธีเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศกุลบุตร​และ​กุลธิดา​กาชาด​ ประจำปี​ 2562​ จากสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2562 สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯกุลบุตรกาชาด ได้แก่ นายไกร สาตรักษ์ หมายเลข 13 วชิราวุธวิทยาลัยกุลธิดากาชาด ได้แก่ นางสาวศศิ สุริยจันทราทอง หมายเลข 28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองกุลบุตรกาชาด ได้แก่ นายภีรฉัตร ติยะโสภณจิต หมายเลข 15 มหาวิทยาลัยรังสิตรองกุลธิดากาชาด ได้แก่ นางสาวชนมาศ เอี่ยมพานิช หมายเลข 78 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562

กาชาด Young Ambassador 2019


กาชาดต้องการ "คุณ"
ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย แค่คุณมี Smart Strong Samart
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://bit.ly/2ltlg5H

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


ทรงพระเจริญ
วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

อบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

     นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รุ่นที่ 8 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจะนวน 108 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562


สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-30 ปี 
เข้ารับการอบรมเรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการสำลัก Choking 
โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่
– รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.
– รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ***ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
การเข้าร่วมการอบรม
1. เปิดรับสมัครออนไลน์ วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (กรณีที่กดเลือกรุ่นไม่ได้ แสดงว่ารุ่นนั้นๆ เต็มแล้ว) 
2. ประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่สมัครออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. พร้อมยืนยันสิทธิ์การเข้ารับการอบรม
3. กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาร่วมการอบรมได้ กรุณาโทรแจ้งผู้ประสานโครงการ ก่อนล่วงหน้าก่อนถึงวันอบรม เนื่องจากจะมีผลกระทบต่องบประมาณการจัดงานของสภากาชาดไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaircy.redcross.or.th

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แกนนำอาสายุวกาชาด


สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครเยาวชนจิตอาสา มาเป็นแกนนำอาสายุวกาชาดเพื่อเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ให้กับสังคม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฏาคม 2562 ณ บ้านริมทราย รีสอร์ท จังหวัดระยอง (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 065 548 1115 (พี่แฮค)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaircy.redcross.or.th/2019/05/29/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2/

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

126 ปี สภากาชาดไทย

    วันที่ 26 เมษายน 2562 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมกุลบุตรและกุลธิดากาชาด วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 126 ปี โดยมีอาสายุวกาชาดจำนวน 89 คน บำเพ็ญประโยชน์อำนวยความสะดวกให้กับพระสงฆ์ในระหว่างรับบาตร ณ บริเวณลานน้ำพุ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

ผู้บริหารสภากาชาดไทย ลงนามถวายพระพร อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

        นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภากาชาดไทย เปิดกรวยและลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย