วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศกุลบุตร​และ​กุลธิดา​กาชาด​ ประจำปี​ 2562

พิธีเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศกุลบุตร​และ​กุลธิดา​กาชาด​ ประจำปี​ 2562​ จากสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2562 สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯกุลบุตรกาชาด ได้แก่ นายไกร สาตรักษ์ หมายเลข 13 วชิราวุธวิทยาลัยกุลธิดากาชาด ได้แก่ นางสาวศศิ สุริยจันทราทอง หมายเลข 28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองกุลบุตรกาชาด ได้แก่ นายภีรฉัตร ติยะโสภณจิต หมายเลข 15 มหาวิทยาลัยรังสิตรองกุลธิดากาชาด ได้แก่ นางสาวชนมาศ เอี่ยมพานิช หมายเลข 78 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ