วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อย่าลืมเช็คสภาพรถ🚗 ก่อนเดินทางนะ


ใกล้วันหยุดยาวปีใหม่
อย่าลืมเช็คสภาพรถ🚗
ก่อนเดินทางนะ
ด้วยความห่วงใยจาก :
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องอาสาสมัครสภากาชาดไทย และการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในการประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการ “ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน จิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างยั่งยืน”
โดยมีนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงาน
มีผู้บริหารและครูจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบงานพัฒนาเยาวชน ในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการประชุม จำนวน 61 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 160 คน ณ ห้องพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ทั้งนี้ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กล่าวถึง ทิศทางการพัฒนากิจการยุวกาชาดเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 4.0 และภาพรวมของโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและส่งเสริมศักยภาพเยาวชนจิตอาสา ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน อีกด้วยสภากาชาดไทย ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาดจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการ “ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน จิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างยั่งยืน”

โดยมีนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน โอกาสเดียวกันนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา ได้ให้เกียรติร่วมในพิธีและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

มีผู้บริหารและครูจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบงานพัฒนาเยาวชน ในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมการประชุม จำนวน 103 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 192 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูมเอ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ การจัดประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและการบรรยายเรื่อง "ทิศทางการพัฒนากิจการยุวกาชาดเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 4.0" รวมทั้งภาพรวมของโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและส่งเสริมศักยภาพเยาวชนจิตอาสา ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน โดย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย อีกด้วย
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ “ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน จิตอาสาในการเป็นที่พึ่งของประชาชน อย่างยั่งยืน” โดยมีนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 159 คน ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา