วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การคัดเลือกประธานชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด ประจำปี 2563

 


ผลการคัดเลือกประธานชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด ประจำปี 2563
- นางสาวนฤมล วินัยธรรม ประธานชมรมอาสายุวกาชาด
- นายกรพล จั่นจิรภัทร รองประธานชมรมอาสายุวกาชาดคนที่ 1
- นางสาวญาณาธิป รอดวงษ์ รองประธานชมรมอาสายุวกาชาดคนที่ 2