วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

หนึ่งบาท ร้อยความดี สานสิ่งดีเพื่อสังคม 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย เฟส 2

 

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการหนึ่งบาท ร้อยความดี สานสิ่งดีเพื่อสังคม

99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

1.      ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ

1.1 ชมรมอาสายุวกาชาด หรือหน่วยงานพัฒนาเยาวชนอื่นๆ

2.      รางวัลที่จะได้รับ

2.1   โล่รางวัลในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ ครบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

3.      หลักเกณฑ์สำหรับการได้รับ “โล่รางวัลในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ ครบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย”

3.1   รณรงค์สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด หรือผู้ที่สนใจในกิจกรรม ร่วมกันออมเงิน วันละ 1 บาท

3.2   นำเงินที่ได้จากการออม ดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านออก เขียนได้

จำนวน 2 ครั้ง

3.3   การจัดกิจกรรทุกครั้ง จะต้องมีอาสายุวกาชาดเข้าร่วม โดยมีเวลาในการทำกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

3.4 ต้องมีผู้รับผลประโยชน์เป็น เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส อย่างน้อย ครั้งละ 50 คนขึ้นไป

4. การประเมินผล

4.1 ทำสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ในรูปแบบรูปเล่ม โดยมีหัวข้อดังนี้

-  แผนการดำเนินการจัดกิจกกรรม

-  ผลการดำเนินการจัดกรรม

-  แนบรายชื่อผู้เข้ารวมกิจกรรม

-  แนบภาพกิจกรรม เน้นภาพขณะปฏิบัติงาน หรือกำลังทำกิจกรรม ขอให้ภาพหมู่เป็นส่วนน้อยของภาพทั้งหมด เนื่องจากภาพเหล่านี้จะนำไปใช้เล่าเรื่องเกี่ยวกับอาสายุวกาชาด มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของสภากาชาดไทยอย่างไร

4.2 ส่งรูปเล่ม พร้อมแนบไฟล์ภาพกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่อีเมล์ (Suwan.c@redcross.or.th) เพื่อที่สำนักงานยุวกาชาดจะนำเข้าพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเข้ารับโล่ในวาระเฉลิมฉลอง 100 ปี ยุวกาชาดไทย

          5. ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

5.1    สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิ๊กเลย!!

5.2 ระยะเวลาวันที่ถือเป็นการสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ คือวันที่ 30 กันยายน 2564

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564

อาสายุวกาชาด รวมพลังบริจาคโลหิต

วันที่ 26 มีนาคม 2564 อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จำนวน 295 คน รวมพลังบริจาคโลหิต เนื่องจากวิกฤตโลหิตขาดแคลนในช่วงโควิด-19 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย #อาสายุวกาชาด #บริจาคโลหิต #เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาบริจาคโลหิต #MyStoryRCY #มั่นใจบริจาคโลหิตปลอดภัย
วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานยุวกาชาดเชิญชวนเยาวชนจิตอาสา อายุระหว่าง 15- 30 ปี เข้าร่วมกิจกรรม Heroสานฝัน "ลมหายใจสู่ชุมชน"

 สำนักงานยุวกาชาดเชิญชวนเยาวชนจิตอาสา อายุระหว่าง 15- 30 ปี เข้าร่วมกิจกรรม Heroสานฝัน "ลมหายใจสู่ชุมชน"  เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสำนักงานยุวกาชาดและประสบการณ์โดยตรง อีกทั้งยังเปิดโอกาสแห่งสังคมการเรียนรู้ ทุกเพศ วัย ทุกกลุ่มในบ้านและชุมชน ให้โอกาสและส่งต่อศักยภาพแก่ผู้อื่นได้ 


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

สามารถสมัครได้ที่:แบบฟอร์มการรับสมัคร Hero สานฝัน “ลมหายใจของชุมชน” (google.com)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณมรกต แซจิว 02 252 5002 และ 089 163 2541